Zourné Efata

Zenn parwas St Terez si to aze ant 14 ek 18 an, nou pe invit twa vinn dan Zourne Efata pou enn zourne aktivite otour to Vokasion. Depar Dimans 2 Juin dan lakour lakir St Terez a 7:45. Anou mobilize! Pou inskrir twa ouswa gagn plis detay telefonn Aurélien Romaine lor 58677952